• Digital Poster
  Design Competition
  2018

  Feburary 3 - 4, 2019
  Rajamangala University of Technology Krungthep

โครงการการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์

Digital Poster Design Competition 2018


        พระมหากษัตริย์ของไทยทรงให้ความสำคัญต่อการสื่อสารและโทรคมนาคมเพื่อการพัฒนาประเทศชาติ ซึ่งได้ทรงแสดงให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดมา สำนักงานกสทช.จึงจัดทำโครงการประกวดออกแบบโปสเตอร์รำลึกเส้นทางพระอัจฉริยภาพด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม และพระราชกรณียกิจต่างๆของพระมหากษัตริย์ไทยขึ้นเพื่อให้เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เข้าร่วมการประกวดออกแบบโปสเตอร์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสานต่อแนวพระราชดำริ เพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติสืบต่อไป โดยการประกวดออกแบบโปสเตอร์รำลึกเส้นทางพระอัจฉริยภาพ ด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม และพระราชกรณียกิจต่างๆ ของพระมหากษัตริย์ไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ของพระมหากษัตริย์ไทย ที่มีต่อการสื่อสารและโทรคมนาคมของประเทศไทย และเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวดังกล่าวให้แก่ประชาชนไทยรับรู้ต่อไป

 • เพื่อรำลึกถึงเส้นทางพระมหากรุณาธิคุณในพระอัจฉริยภาพด้านการสื่อสารและโทรคมนาคมและพระราชกรณียกิจต่างๆของพระมหากษัตริยไทยในราชวงศ์จักรี
 • เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติในพระอัจฉริยภาพด้านการสื่อสารและโทรคมนาคมและพระราชกรณียกิจต่างๆของพระมหากษัตริยไทยในราชวงศ์จักรี
 • เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน นิสิต นักศึกษา ที่มีความคิดสร้างสรรค์ได้แสดงความรู้ความสามารถด้านการออกแบบวาดภาพด้วยโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์
 • เพื่อสนับสนุนให้เยาวชน นิสิต นักศึกษาและสถาบันการศึกษา เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบทางคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล
 • เยาวชน นิสิต นักศึกษา ผู้ที่สนใจและรักการวาดภาพ ที่มีอายุระหว่าง 16 -21 ปี ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ
 • ผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดจะต้องเป็นผลงานที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ด้วยตนเอง ไม่เคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อนรวมถึงสื่อออนไลน์ ไม่ได้ทำซ้ำ ดัดแปลงหรือนำผลงานของบุคคลอื่นส่งเข้าประกวด รวมทั้งผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ของบุคคลอื่น หากตรวจพบผลงานนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ทันที
 • ผู้สมัครตกลงยินยอมให้ผลงานที่ส่งเข้าประกวดเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงานกสทช. และอนุญาตให้เผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานได้
 • เจ้าของผลงานที่ผ่านการตัดสินในรอบคัดเลือกต้องสามารถเข้าร่วมงานในรอบชิงชนะเลิศได้ทั้ง 2 วัน มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
 • ผู้จัดประกวดฯจะหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5 จากผู้เข้าประกวดที่ได้รับเงินรางวัลตามกฎหมายกำหนด
 • ผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมดจะถูกนำไปใช้สำหรับการประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมต่างๆ ต่อไป
 • ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสินการประกวดผลงาน ไม่มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

การประกวดแบ่งออกเป็น 2 รอบ

รอบคัดเลือก คณะกรรมการคัดเลือกผลงานจำนวน 50 ผลงาน จากผลงานทั้งหมดที่อัพโหลดเข้ามาในระบบ เพื่อเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
รอบชิงชนะเลิศ ผู้ผ่านการคัดเลือกทั้ง 50 คน จะต้องเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และจะประกาศผลในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ทั้งนี้ โครงการฯจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าอาหารและที่พัก จำนวน 2 วัน 1 คืน ให้แก่ผู้ผ่านการคัดเลือกทั้ง 50 ท่าน

วันนี้ - 10 มกราคม 2562

รอบการสมัคร

        ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ (สงวนสิทธิ์ให้ผู้สมัคร 1 ท่าน สามารถส่งผลงานได้ 1 ชิ้นงาน เท่านั้น)

รอบคัดเลือก

        ผู้สมัครจะต้อง Upload ผลงานไว้บนพื้นที่บริการบนอินเทอร์เน็ต (Cloud) ของตนเอง โดยทำการ Share โดยใช้ Link หลังจากนั้นให้ทำการคัดลอก Link ส่งที่เว็บไซต์ คณะกรรมการคัดเลือกผลงาน จำนวน 50 ผลงาน เพื่อเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ประกาศผลผ่านหน้าเว็บไซต์ วันที่ 15 มกราคม 2562

รอบชิงชนะเลิศ

        ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

 • หัวข้อการประกวดรอบคัดเลือก
  • “พระมหากษัตริย์กับการสื่อสาร”
 • การสร้างผลงาน
  • รูปหรือแนวคิดที่ใช้ในการออกแบบจะต้องเกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรี
  • ออกแบบโปสเตอร์ตามแนวนอน ขนาด A3 (29.7 x 42 ซ.ม.) ความละเอียด 300 dpi
  • โปสเตอร์ต้องสื่อสารตรงกับหัวข้อการประกวด
  • ภายในโปสเตอร์ต้องมีองค์ประกอบหลักเหล่านี้ปรากฎอยู่บนโปสเตอร์
   • ภาพที่ออกแบบจะต้องเป็นไปในทางที่สุภาพและเหมาะสม พร้อมทั้งระบุข้อความ “พระมหากษัตริย์กับการสื่อสาร” ในตำแหน่งที่เหมาะสม
   • ภาพที่ออกแบบจะต้องมีคำว่า กสทช. หรือ NBTC (ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์โครงการ) โดยวางในตำแหน่งที่เหมาะสม
 • วิธีการส่งผลงาน
  • ผู้เข้าประกวดจะต้องส่งไฟล์ผลงานในรูปแบบไฟล์สกุล JPG ความละเอียดอย่างต่ำ 300 dpi เข้าประกวดจะต้องส่งไฟล์ผลงานในรูปแบบไฟล์นามสกุล AI หรือ PSD
  • ผู้เข้าประกวดจะต้องส่งไฟล์คำอธิบายแนวคิดและความหมายของผลงาน (ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4)
  • ไฟล์งานทั้งหมด ตั้งชื่อด้วยรหัสบัตรประชาชนของผู้เข้าประกวด และให้ผู้เข้าประกวด Upload ไว้ที่พื้นที่บริการบนอินเทอร์เน็ต (Cloud) ของตนเอง โดยทำการ Share โดยใช้ Link หลังจากนั้นให้ทำการคัดลอก Link ส่งที่เว็บไซต์
 • เกณฑ์การตัดสิน
  ความสามารถด้านออกแบบ 40%
  สร้างชิ้นงานตามข้อกำหนด 40%
  ทักษะพิเศษ 20%
  รวม 100%
รางวัลสำหรับผู้ชนะการแข่งขัน
 • รางวัลชนะเลิศ : โล่ห์รางวัล พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 30,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 : โล่ห์รางวัล พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 15,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 : โล่ห์รางวัล พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 10,000 บาท
 • รางวัลชมเชย : ทุนการศึกษา 3,000 บาท (จำนวน 7 รางวัล)
รางวัลพิเศษสำหรับผู้เข้าแข่งขัน
 • ประกาศนียบัตรดิจิทัล : สำหรับผู้ส่งผลงานทุกท่าน (ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์)
 • ประกาศนียบัตร : สำหรับผู้ผ่านการอบรมการใช้โปรแกรม Adobe จำนวน 50 ท่าน
 • สำหรับผู้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศจะได้ รับสิทธิ์ในการทดสอบวัดระดับการใช้งานโปรแกรมขั้นพื้นฐานทางด้านกราฟฟิคดีไซน์ Adobe Certified Associate (ACA) Certificate (มูลค่า 1,600 บาท)

Schedule

Digital Poster Design Competition 2018

Day-1 Feb-3
8.00
ลงทะเบียน
9.00
พิธีเปิดการแข่งขัน
10.30
แข่งขันออกแบบโปสเตอร์
12.00
พักรับประทานอาหาร
13.00
แข่งขันออกแบบโปสเตอร์ (ต่อ)
Day-2 Feb-4
8.00
ลงทะเบียน
9.00
อบรมให้ความรู้การใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop/Adobe Illustrator
10.45
ทดสอบความรู้ความสามารถการใช้งานโปรแกรมด้วยมาตรฐานสากล
12.00
พักรับประทานอาหารกลางวัน
12.45
ลงทะเบียนภาคบ่าย
13.45
ประกาศผลการแข่งขัน มอบรางวัล และพิธีปิดการแข่งขัน

กำหนดการแข่งขันแบบละเอียด

หมายเหตุ

 1. ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนในการลงทะเบียน
 2. ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันให้ครบทั้ง 2 วัน
 3. ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าเดินทางในการมาร่วมงาน
 4. กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

0
0
0
0

Download

Digital Poster Design Competition 2018

Get Certificate

Digital Poster Design Competition 2018


Venue

Check out the Venue Information

Rajamangala University of Technology Krungthep

Address : 2 Nanglinchee Road, Tungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120 Thailand

Phone : (02) 287 9600

Get Direction