• โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม
  อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม


โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

โดย กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

        อุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์นั้นเป็นอุตสาหกรรมที่เกิดจากพื้นฐานการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เข้าในผลิตภัณฑ์เพื่อนำเสนอความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน หรือเป็นอุตสาหกรรมที่อยู่บนฐานของเทคโนโลยีระดับสูง (Hi-Tech) นั่นเอง ดังนั้น ไมโครคอนโทรลเลอร์ หรือ ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมขนาดจิ๋ว ถือเป็นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ผนวกด้านฮาร์ดแวร์เข้ากับซอฟต์แวร์เพื่อนำไปใช้ในวงกว้าง มีบทบาทในทุก ๆ อุตสาหกรรมซึ่งรวมไปถึงอุตสาหกรรมบ้านและที่อยู่อาศัยตลอดจนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมเครื่องใช้ภายในบ้าน อุตสาหกรรมเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้าง การนำเทคโนโลยี Internet of Thing (IoT) เข้ามาใช้พัฒนาระบบอัตโนมัติต่าง ๆ ภายในบ้านเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยเกิดความสะดวกสบาย ความรู้สึกปลอดภัย หรือช่วยประหยัดพลังงานได้

        กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้ความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัดทำกิจกรรมการฝึกอบรมด้าน Internet of Things เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคอุตสาหกรรมการผลิต ให้มีความรู้ ความสามารถในการนำวิธีการ กระบวนการ เทคโนโลยีการผลิตไปประยุกต์ใช้ได้อย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ลดของเสียในกระบวนการผลิต และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้อุตสาหกรรมภาคการผลิตของประเทศสู่ตลาดการค้าโลก และนำไปสู่การพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์โครงการ


 • เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Internet of Things (IoT)
 • เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมนำความรู้ที่ได้ไปใช้กับสถานประกอบการสามารถลดต้นทุนหรือสร้างข้อได้เปรียบในเชิงธุรกิจได้

คุณสมบัติผู้สมัคร


 • กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์โทรคมนาคม และชิ้นส่วนอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนการสมัคร


 1. ลงทะเบียนเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ
 2. ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร
 3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม
 4. ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมชำระค่ามัดจำ

รูปแบบการจัดอบรม


การบรรยายและการปฏิบัติการ Workshop

เงื่อนไขการชำระเงินค่ามัดจำ


ผู้ที่ผ่านการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมต้องชำระเงินค่ามัดจำ 2,000 บาท เพื่อยืนยันสิทธิ์ก่อนการเข้ารับอบรมตามเวลาที่กำหนด ทางโครงการจะดำเนินการคืนเงินมัดจำภายในระยะเวลา 30 วันทำการ หลังจากสิ้นสุดการจัดอบรมของรุ่นนั้นๆ ทั้งนี้ ผู้เข้าอบรมจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอนเอง

ชื่อบัญชี : บริษัท เออาร์ไอที จำกัด
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ (ออมทรัพย์) สาขาเจริญนคร เลขที่บัญชี 024–2–64213-9
 • ธนาคารกสิกรไทย (ออมทรัพย์) สาขาสาทร เลขที่บัญชี 038–2–81322-7
 • ธนาคารกรุงเทพ (ออมทรัพย์) สาขาคลองสาน เลขที่บัญชี 151–4–12144–9


กำหนดการจัดอบรม

หลักสูตร Internet of Things for Smart Electronics

รุ่นที่ วันที่อบรม ปิดรับสมัคร ประกาศรายชื่อ จำนวนผู้อบรม
รุ่น 1 27-29 พฤศจิกายน 2561 16 พฤศจิกายน 2561 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม เต็ม
รุ่น 2 23-25 มกราคม 2562 21 ธันวาคม 2561 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม เต็ม

หลักสูตร Internet of Things for Smart Homes

รุ่นที่ วันที่อบรม ปิดรับสมัคร ประกาศรายชื่อ จำนวนผู้อบรม
รุ่น 1 18-20 ธันวาคม 2561 30 พฤศจิกายน 2561 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม เต็ม
รุ่น 2 20-22 กุมภาพันธ์ 2562 25 มกราคม 2562 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม เต็ม


ลงทะเบียน

สถานที่อบรม

ARIT Co.,Ltd.

Address : 900/2 SVOA Tower 5Fl, Rama III Rd., Bangpongpang, Yannawa, Bangkok 10120

Phone : (02) 682-6350-4

Get Direction