• โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม
  อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม


โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

โดย กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

        ปัจจุบันการใช้เทคโนโลยี Internet of Things หรือ IoT ได้เข้ามามีบทบาท และนิยมใช้งานกันอย่างกว้างขวางในหลายๆ ประเทศ รวมถึงหลายบริษัทชั้นนำของโลก ซึ่งจะเห็นได้ชัดจากการเปลี่ยนแปลงของอุปกรณ์ต่างๆ ที่ถูกพัฒนาให้มีความเฉลียวฉลาดมากขึ้น สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้อย่างอิสระ ซึ่งไม่ใช่เพียงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเท่านั้นที่ได้รับผลกระทบ แต่อิทธิพลของ IoT นั้นมีผลต่อทุกๆ อุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็น อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมการขนส่ง อุตสาหกรรมการเกษตร และอุตสาหกรรมอื่นๆ รวมไปถึงมีผลกระต่อการใช้ชีวิตประจำวัน

        กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้ความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัดทำกิจกรรมการฝึกอบรมด้าน Internet of Things for Smart Farm ขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้สถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมอนาคต เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคอุตสาหกรรมการผลิต ให้มีความรู้ ความสามารถในการนำวิธีการ กระบวนการ เทคโนโลยีการผลิตไปประยุกต์ใช้ได้อย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ลดของเสียในกระบวนการผลิตและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้อุตสาหกรรมภาคการผลิตของประเทศสู่ตลาดการค้าโลก และนำไปสู่การพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์โครงการ


 • เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Internet of Things for Smart Farm
 • เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมนำความรู้ที่ได้ไปใช้กับสถานประกอบการให้สามารถลดต้นทุนหรือสร้างข้อได้เปรียบในเชิงธุรกิจได้
 • สามารถนำความรู้ และทักษะไปพัฒนางานที่รับผิดชอบหรือนำไปสร้างสรรคผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้สมัคร


 • กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์โทรคมนาคม และชิ้นส่วนอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนการสมัคร


 1. ลงทะเบียนเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ
 2. ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร
 3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม
 4. ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมชำระค่ามัดจำ

รูปแบบการจัดอบรม


การบรรยายและการปฏิบัติการ Workshop

เงื่อนไขการชำระเงินค่ามัดจำ


ผู้ที่ผ่านการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมต้องชำระเงินค่ามัดจำ 2,000 บาท เพื่อยืนยันสิทธิ์ก่อนการเข้ารับอบรมตามเวลาที่กำหนด ทางโครงการจะดำเนินการคืนเงินมัดจำภายในระยะเวลา 30 วันทำการ หลังจากสิ้นสุดการจัดอบรมของรุ่นนั้นๆ ทั้งนี้ ผู้เข้าอบรมจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอนเอง

ชื่อบัญชี : บริษัท เออาร์ไอที จำกัด
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ (ออมทรัพย์) สาขาเจริญนคร เลขที่บัญชี 024–2–64213-9
 • ธนาคารกสิกรไทย (ออมทรัพย์) สาขาสาทร เลขที่บัญชี 038–2–81322-7
 • ธนาคารกรุงเทพ (ออมทรัพย์) สาขาคลองสาน เลขที่บัญชี 151–4–12144–9


หลักสูตรที่เปิดอบรม

กำหนดการจัดอบรม

หลักสูตร Internet of Things for Smart Farm

วันที่อบรม ปิดรับสมัคร ประกาศรายชื่อ จำนวนผู้อบรม
18-20 มีนาคม 2562 12 มีนาคม 2562 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม เต็ม


ลงทะเบียน

สถานที่อบรม

ARIT Co.,Ltd.

Address : 900/2 SVOA Tower 5Fl, Rama III Rd., Bangpongpang, Yannawa, Bangkok 10120

Phone : (02) 682-6350-4

Get Direction