EC-Council

Ethical Hacking Associate Certification
Cyber Forensics Associate Certification

Ethical Hacker Associate (E|HA)

ประกาศนียบัตร Ethical Hacking Associate แสดงให้เห็นถึงความรู้ของแต่ละคนในการรักษาความปลอดภัยข้อมูล และการรักษาความปลอดภัยเครือข่าย ซึ่งรวมถึงการใช้เครื่องมือและวิธีการของแฮกเกอร์ที่เป็นอันตราย แต่ในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย ประกาศนียบัตรนี้รับรองบุคคลในระดับต้นของการรักษาความปลอดภัยเครือข่าย การแฮ็คอย่างมีจริยธรรมจากผู้ขายที่เป็นกลาง

Cyber Forensics Associate (C|FA)

ประกาศนียบัตร Cyber Forensics Associate ประกาศนียบัตรแสดงให้เห็นถึงความรู้ของแต่ละบุคคลเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบการลักลอบการโจมตี และถูกแยกหลักฐานรายงานอาชญากรรม รวมถึงดำเนินการตรวจสอบเพื่อป้องกันการโจมตีในอนาคต บุคคลที่เรียนรู้หลักการของกระบวนการพิสูจน์หลักฐานดิจิทัล (digital forensics) สามารถกลายเป็นสมาชิกที่ทรงคุณค่าของการจัดการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และทีมงานตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น