ARIT มอบของขวัญปีใหม่ ให้กับ ผอ.สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เนื่องในวันปีใหม่ 2561

          เมื่อวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล คุณวรเทพ มงคลวาที ผู้บริหารบริษัท เออาร์ไอที จำกัด พร้อมคุณชัยพร เกียรตินันทวิมล กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าพบ ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และมอบของขวัญ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2561 รวมทั้งหารือแนวทางการดำเนินงาน โครงการพัฒนากำลังคนดิจิทัลในอนาคตต่อไป


Share this post