ARIT ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการสำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ที่ได้รับการยกย่องเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต

          เมื่อวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 ณ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดยคุณวรเทพ มงคลวาที ตัวแทนศูนย์ทดสอบประกาศนียบัตรความรู้ IC3 Digital Literacy Certification แห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณวรชนาธิป จันทนู ผู้อำนวยการสำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ เนื่องในโอกาสได้รับพิจารณายกย่องให้เป็นผู้ประพฤติปฎิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2560 ในระดับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) โดยมีตัวแทนของคุณวรชนาธิป รับของขวัญแสดงความยินดีในครั้งนี้


Share this post