ARIT จัดทดสอบความรู้ด้านการใช้ดิจิทัล ด้วยประกาศนียบัตร IC3 Digital Literacy Certification ให้กับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

          เมื่อวันที่ 10-12 มกราคม 2561 ณ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) อาคาร 5 ชั้น 3 ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ตัวแทนศูนย์ทดสอบ IC3 Digital Literacy Certification ของประเทศไทย จัดทดสอบความรู้ด้านการใช้ดิจิทัล ด้วยประกาศนียบัตร IC3 Digital Literacy Certification ที่เป็นมาตรฐานสากล ให้บุคคลากรในสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) จำนวน 73 คน เพื่อยกระดับความรู้ ความสามารถ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรภาครัฐ ให้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างสมบูรณ์แบบ
         การทดสอบความรู้ทางด้านไอทีระดับดิจิทัลที่มีมาตรฐานสากล IC3 Digital Literacy Certification เป็นมาตรฐานที่เทียบเคียงกับ มาตรฐานสมรรถนะ สาขาผู้ใช้ไอที ขั้นพื้นฐาน ภายใต้กรอบสมรรถนะผู้ใช้ดิจิทัลตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
          ทั้งนี้ นายอภิชัย รัตนะเจริญธรรม ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มอบของที่ระลึกให้กับ บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ในครั้งนี้ด้วย


Share this post