บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ร่วมสัมมนาประชาพิเคราะห์ การจัดทำมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 ณ ห้องแซฟไฟร์ 1 ชั้น 2 โรงแรมเซ็นจูรี พาร์ค กรุงเทพฯ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดสัมมนาประชาพิเคราะห์ นำเสนอผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพ ภายใต้โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเว็บไซต์ โดยนายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยวัตถุประสงค์ของโครงการจัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจหรือผู้ที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงความจำเป็นในการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ เพื่อให้เป็นสากล และเหมาะสมกับประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นการแผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และมาตรฐานอาชีพให้เป็นที่รับรู้และยอมรับในทุกภาคส่วน ภายในงานยังได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญพิเศษ 4 ท่าน ร่วมเสวนาภายใต้หัวข้อ “สมรรถนะดิจิทัลจำเป็นต่อคนทำงานด้านดิจิทัลเซอร์วิสอย่างไร” โดยแขกรับเชิญพิเศษทั้ง 4 ท่านมีความเชี่ยวชาญและชำนาญในสาขาธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเว็ปไซต์ คือ

  1. นายนิธิวัชร์ ศิริปริยพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 3 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
  2. นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  3. คุณศตพล จันทร์ณรงค์ นายกสมาคมการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อธุรกิจท่องเที่ยว
  4. คุณชไมพร อภิกุลวณิช Chief Executive Officer บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)
อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้ซักถาม และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่อประเด็นที่ได้มีการพูดคุยบนเวทีรวมถึงเสนอแนวทาง เพื่อเป็นมาตรฐานในการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


Share this post