ตัวแทนจากบริษัท Certiport Inc. ร่วมลงนามความร่วมมือ กับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เพื่อพัฒนาสมรรถนะกำลังคน ด้วยมาตรฐานประกาศนียบัตรสากล IC3

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 Mr.Craig Bushman, VP Marketing, Certiport Inc. และ Mr.Jan Day, VP Channel. Cerrtiport Inc. ตัวแทนจากบริษัท Certiport Inc. สหรัฐอเมริกา เดินทางมาเพื่อลงนามความร่วมมือ กับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในความร่วมมือดำเนินการจัดการประเมินความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ด้วยมาตรฐานประกาศนียบัตรสากล IC3 เพื่อพัฒนาสมรรถนะกำลังคนรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้กับข้าราชและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ณ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ทั้งนี้ นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบัน และ ดร.นพดล ปิยะตระภูมิ รองผู้อำนวยการสถาบัน ได้ร่วมหารือถึงการพัฒนาเนื้อหาการสอบให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนากำลังคนดิจิทัลต่อไป


Share this post