บริษัท เออาร์ไอที จำกัด เข้าหารือในการพัฒนาทักษะด้าน Digital literacy ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

เมื่อวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก นายวรเทพ มงคลวาที ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ได้เข้าพบ ผศ.ดร.อารมย์ ตัตตะวะศาสตร์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพื่อหารือเรื่องการพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Digital Literacy ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานในยุคไทยแลนด์ 4.0 สำหรับบุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มศักยภาพความรู้ความสามารถให้เทียบเท่าระดับนานาชาติ พร้อมทั้งร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรมด้านวิชาการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยต่อไป


Share this post