MOS & ACA Olympic World Championship

บริษัทเออาร์ไอที จำกัด ในฐานะเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกตัวแทนเยาวชนไทย ไปแข่งขันเวที “MOS Olympic World Championship” และเวที “ACA Olympic World Championship” ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา [...]


ARIT จัดอบรมหลักสูตร Info Graphic และการทำแบบสำรวจข้อมูลออนไลน์ ให้กับ สมอ.

ARIT จัดโครงการอบรมหลักสูตรการประชาสัมพันธ์ด้วย Info Graphic และการทำแบบสำรวจข้อมูลออนไลน์ด้วย Google Form ให้กับบุคลากรของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) [...]


บรรยากาศการจัดสัมมนาเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ จังหวัดภูเก็ต

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ(สคร.) จัดสัมมนาเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 [...]


บรรยากาศการจัดสัมมนาเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ จังหวัดพิษณุโลก

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ(สคร.) จัดสัมมนาเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 [...]