อ.กิตติพงษ์ วิเชียรสรรค์


ข้อมูลเบื้องต้น

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท
    • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสือสาร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
  • ปริญญาตรี
    • วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ใบประกาศนียบัตรสากล

  • Microsoft Office Specialist (MOS)
  • IC3 Digital Literacy Certification
  • Microsoft Technology Associate (MTA)
  • Adobe Certified Associated (ACA)
Resume