อ.มนตรี กลิ่นอ่อน


ข้อมูลเบื้องต้น

ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

ใบประกาศนียบัตรสากล

  • Microsoft Office Specialist (MOS)
  • IC3 Digital Literacy Certification
  • Microsoft Technology Associate (MTA)
  • Adobe Certified Associated (ACA)
  • Microsoft Certified Trainer (MCT)
Resume