หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านการใช้ดิจิทัล สำหรับครูในสังกัด สพฐ.

หลักสูตรระดับมาตรฐานสากลที่ผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการใช้ดิจิทัลสำหรับครูประจำการในสังกัด สพฐ.

สร้างโอกาสในการพัฒนาศักยภาพด้านการใช้ดิจิทัล สำหรับครู สพฐ. สร้างโอกาสในการพัฒนาศักยภาพด้านการใช้ดิจิทัล สำหรับครู สพฐ.

Share this post