อ.ณิชาภัทร จันทศรี


ข้อมูลเบื้องต้น

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก
  • ปร.ด. สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาโท (ทุนเพชรพระจอมเกล้า)
  • คอ.ม. สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ปริญญาตรี
  • อส.บ. สาขาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (เกียรตินิยมอันดับ 2)
  • ทล.บ. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • วท.บ. สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ใบประกาศนียบัตรสากล

 • Microsoft Office Specialist (MOS)
 • IC3 Digital Literacy Certification
 • Microsoft Technology Associate (MTA)
 • Adobe Certified Associated (ACA)
 • Microsoft Certified Trainer (MCT)
 • Microsoft Certified Product Specialist (MCPS)
 • CompTIA
Resume