อ.อรอนงค์ หลิมเจริญ


ข้อมูลเบื้องต้น

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (กำลังศึกษา)
 • ปริญญาตรี
  • วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ใบประกาศนียบัตรสากล

 • Microsoft Office Specialist (MOS)
 • IC3 Digital Literacy Certification
 • Microsoft Technology Associate (MTA)
 • Adobe Certified Associated (ACA)
 • Oracle Database 11g Administrator Certified Associate
Resume